[1]
Tùng, V. Đức and Thắng, T.V. 2008. Đặc điểm đứt gãy tích cực và hoạt động Tân kiến tạo khu vực Na Pheo - Nậm Ty. Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 1 (May 2008), 73–83. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11720.