[1]
Dương, N. Đình 2008. Một số kết quả ban đầu ứng dụng hệ thống tính toán lưới trong phân loại lớp phủ. Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 1 (May 2008), 31–38. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11715.