[1]
Hùng, V.N., Hằng, H.T.M. and Long, T.V. 2008. Tiềm năng khoáng hóa thiếc của các thành tạo Granit sáng màu cao nhôm tuổi Creta muộn đới Đà Lạt. Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 1 (May 2008), 21–30. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11714.