[1]
Hải, V.Q. 2006. Kiểm tra chất lượng số liệu GPS. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 2 (Mar. 2006), 287–292. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11706.