[1]
Yêm, N.T., Cường, N.Q., Zuchiewicz, W. and Tokarski, A.K. 2006. Địa động lực miền Bắc Việt Nam trong đại tân sinh: Những kết quả ban đầu của chương trình hợp tác Việt Nam - Ba Lan. Science of the Earth. 28, 2 (Mar. 2006), 280–282. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11704.