[1]
Thoa, N.T.K., Arduino, G., Giảng, N.V., Văn, P.T.K. and Vượng, B.T. 2018. Mô hình thử nghiệm quản lý tầng chứa nước bổ sung tại Bắc Bình, Bình Thuận. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 4 (Mar. 2018), 389–409. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11690.