[1]
Thọ, P. Đình, Dỹ, N. Địch, Bát, Đặng V. and Tính, Đỗ T. 2018. Đặc điểm địa chất - Địa mạo bồn trũng Kainozoi Tuyên Quang. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 3 (Mar. 2018), 321–328. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11678.