[1]
Tích, V.V. 2018. Tiến hóa biến chất của Granulit phức hệ Kan Nack và quá trình tạo núi Indosini. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES. 28, 3 (Mar. 2018), 241–252. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11668.