[1]
Triều, C. Đình, Tuyên, N.H. and Tuấn, T.A. 2018. Mối quan hệ giữa đặc trưng cấu trúc vỏ Trái Đất và hoạt động động đất Tay Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 3 (Mar. 2018), 155–164. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11656.