[1]
Thắng, T.V., Tùng, V. Đức and Hương, N.T.T. 2018. Đặc điểm phát triển kiến tạo đới Đà Lạt và kế cận trong Mesozoi muộn - Kainozoi. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 2 (Mar. 2018), 140–149. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11654.