[1]
Vấn, V.V., Hòa, T.T., Phượng, N.T., Anh, T.T., Anh, P.L., Lam, T.H. and Dung, P.T. 2018. Hoạt động Magma Mesozoi muộn Nam Trung Bộ và khoáng sản liên quan. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 2 (Mar. 2018), 102–109. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11649.