[1]
Liệt, Đặng V. 2018. Áp dụng phương pháp phân tử hữu hạn tính trường dị thường từ khu vực ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Science of the Earth. 28, 1 (Mar. 2018), 92–95. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11575.