[1]
Sơn, L.T., Chinh, V.V., Thủy, N.N., Dũng, N.Q., Yêm, N.V., Xuyên, N. Đình, Cường, N.Q., Hùng, N.T. and Minh, N.L. 2018. Động đất Đô Lương, Nghệ An ngày 7/1 và ngày 12/1 năm 2015. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 1 (Mar. 2018), 51–60. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11570.