[1]
Lân, P.H. 2014. Các yêu cầu đối với số liệu GPS, số liệu thủy chuẩn và số liệu trọng lực trong đo cao GPS. Vietnam Journal of Earth Sciences. 29, 4 (May 2014), 350–354. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11552.