[1]
Khiển, N.X. and Văn, T.T. 2007. Công viên địa chất - Di sản địa chất với mục tiêu phát triển bền vững. Vietnam Journal of Earth Sciences. 29, 3 (May 2007), 284–287. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11543.