[1]
Vấn, V.V., Hòa, T.T., Borisenco, A.S., Phượng, N.T., Anh, T.T., Lam, T.H., Thuận, Đặng T. and Dung, P.T. 2007. Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành và bối cảnh địa động lưc. Vietnam Journal of Earth Sciences. 29, 2 (May 2007), 154–160. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11523.