[1]
Lạc, M.V. 2004. Phân loại một số giống loài Rotalid phổ biến trong trầm tích Kainozoi ở Việt Nam và các vùng kế cận. Vietnam Journal of Earth Sciences. 26, 4 (Dec. 2004), 349–355. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11499.