[1]
Triều, C. Đình, Dũng, L.V., Hưng, P.N., Tuyên, N.H., Bách, M.X. and Tuấn, T.A. 2004. Các đới cấu trúc Vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam theo tài liệu trọng lực. Vietnam Journal of Earth Sciences. 26, 3 (Sep. 2004), 244–257. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11486.