[1]
Nhuận, M.T., Huế, N.T.H., Hà, N.H., Đức, Đỗ M. and Quy, T. Đăng 2004. Phân tích tác động của tai biến xói lở đến đới ven biển Phan Rí - Phan Thiết. Vietnam Journal of Earth Sciences. 26, 3 (Sep. 2004), 233–235. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11484.