[1]
Toán, N.V. and Bảng, L.K. 2004. Chỉ tiêu "nhiệt lượng giới hạn" và sự lựa chọn mục đích khai thác mỏ than bùn. Vietnam Journal of Earth Sciences. 26, 2 (Jul. 2004), 188–190. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11477.