[1]
Lập, N.V. and Oanh, T.T.K. 2004. Môi trường trầm tích Pleistocen muộn - Holocen vùng Cà Mau. Vietnam Journal of Earth Sciences. 26, 2 (Jul. 2004), 170–180. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11475.