[1]
Minh, L.H., Lan, T.T. and Hồng, P.T.T. 2004. Bão từ và bão điện ly ngày 6-7/4/2000 và ngày 31/3/2001 quan sát được tại Phú Thụy. Vietnam Journal of Earth Sciences. 26, 2 (Jul. 2004), 122–135. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11470.