[1]
Sơn, L.T. 2004. Động đất Điện Biên Ms = 5,3 ngày 19-2-2001. Vietnam Journal of Earth Sciences. 26, 2 (Jul. 2004), 112–121. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11469.