[1]
Hải, V.Q., Tô, T. Đình and Công, D.C. 2004. Xác định tọa độ tuyệt đối bằng GPS trên WGS-84. Vietnam Journal of Earth Sciences. 26, 1 (Mar. 2004), 76–81. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11465.