[1]
Bình, N.V. 2018. Bước đầu nghiên cứu và phân chia các vùng quặng nội sinh ở Đông Bắc. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES. 25, 1 (Feb. 2018), 86–92. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11453.