[1]
Niên, B. Ấn and Hùng, T.Q. 2018. Các xâm nhập Mafic - siêu Mafic Mesozoi rìa bắc khối nhô Kon Tum. Vietnam Journal of Earth Sciences. 25, 1 (Feb. 2018), 39–47. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11446.