[1]
Trường, P.X. 2003. Hình thành điểm dân cư kiểu thành thị ở vùng núi biên giới phía bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences. 25, 4 (Dec. 2003), 367–374. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11437.