[1]
Dân, N.L. and Lan, V.T. 2003. Khai thác nguồn nước mặt phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận. Vietnam Journal of Earth Sciences. 25, 4 (Dec. 2003), 322–326. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11428.