[1]
Anh, L.H. and Tuấn, T.P. 2003. Bước đầu nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi - lõm vùng đồi núi thấp lưu vực Sông Cầu. Vietnam Journal of Earth Sciences. 25, 4 (Dec. 2003), 309–313. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11426.