[1]
Cánh, T. 2002. Về phương pháp mô hình hóa trong nghiên cứu địa động lực. Vietnam Journal of Earth Sciences. 24, 4 (Dec. 2002), 373–378. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11421.