[1]
Vấn, V.V. and Lam, T.H. 2002. Các đá phun trào - xâm nhập J3-K1 Nam Trung Bộ và nguồn gốc thành tạo của chúng. Science of the Earth. 24, 4 (Dec. 2002), 302–330. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11415.