[1]
Hương, P.T. 2002. Các yếu tố gây sai số chuyển đổi thời gian - độ sâu trong minh giải tài liệu địa chấn. Vietnam Journal of Earth Sciences. 24, 2 (May 2002), 155–163. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11390.