[1]
Minh, L.H., Hùng, L.V. and Triều, C. Đình 2002. Sử dụng trường Vector Gradient ngang cực đại trong việc minh giải từ và trọng lực ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences. 24, 1 (May 2002), 67–80. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11380.