[1]
Sơn, P.Q. 2002. Đặc điểm biến động địa hình các cửa sông ven biển Miền Trung Việt Nam và vấn đề tiêu thoát nước lũ. Vietnam Journal of Earth Sciences. 24, 1 (May 2002), 1–9. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11372.