[1]
Vinh, H.Q., Giuliani, G. and Trịnh, P.T. 2001. Đồng vị Carbon trong Canxit và Graphit thuộc các thành tạo chứa Ruby, Saphia đới Sông Hồng và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences. 23, 4 (May 2001), 337–343. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11350.