[1]
Hòa, T.T., Phượng, N.T. and Anh, P.L. 2001. Đặc điểm nhận dạng các tổ hợp siêu Mafic ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences. 23, 4 (May 2001), 289–299. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11345.