[1]
Minh, L.H., Hùng, L.V. and Triều, C. Đình 2001. Một vài phương pháp hiện đại phân tích tài liệu từ hàng không áp dụng cho vùng Tuần Giáo. Vietnam Journal of Earth Sciences. 23, 3 (Sep. 2001), 207–216. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11333.