[1]
Nghi, T., Tân, M.T., Lâm, D. Đình, Phúc, L.T., Thành, Đinh X. and Nguyên, N. Đình 2001. Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences. 23, 2 (Jun. 2001), 105–116. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11319.