[1]
Lâm, D. Đình and Boyd, W.E. 2001. Một số dẫn liệu về mực nước biển trong Pleistocen muộn - Holocen vùng Hạ Long và Ninh Bình. Vietnam Journal of Earth Sciences. 23, 1 (Mar. 2001), 86–91. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11316.