[1]
Anh, L.H. 2000. Đánh giá mức độ ổn định vùng Tây Bắc đới đứt gãy Sông Hồng trên cơ sở phân vùng địa động lực. Vietnam Journal of Earth Sciences. 22, 4 (Dec. 2000), 429–435. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11303.