[1]
Thoa, N.T.K. and Lan, L.T.P. 2000. Nghiên cứu cổ từ các đá trầm tích Jura Kreta hai phía đới đứt gãy Sông Hồng tại Việt Nam và minh giải Kiến tạo. Vietnam Journal of Earth Sciences. 22, 4 (Dec. 2000), 266–277. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11259.