[1]
Xuyên, N. Đình, Hùng, P.Q., Nguyên, P. Đình, Sơn, L.T. and Thành, T.T.M. 2000. Một số đặc trưng địa chấn của đới đứt gãy Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences. 22, 4 (Dec. 2000), 258–265. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11258.