[1]
Hảo, T.Q., Trì, P.V. and KLEIMENOVA, N.G. 2000. Nhiễu loạn từ quyển - điện ly vĩ độ thấp trong bão từ mạnh ngày 13-3-1989 theo số liệu quan sát ở đài Phú Thụy - Hà Nội. Vietnam Journal of Earth Sciences. 22, 3 (Sep. 2000), 237–240. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11254.