[1]
Vấn, V.V. 2000. Các đá magma phun trào - xâm nhập á kiềm tây Fansipan và nguồn gốc thành tạo. Vietnam Journal of Earth Sciences. 22, 3 (Sep. 2000), 168–173. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11244.