[1]
Khanh, T.V. 2000. Địa hình và khoáng hóa thiếc sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES. 22, 2 (Jun. 2000), 156–160. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11226.