[1]
Hùng, P.V. 2000. Xác định tính chất động học vủa đới đứt gãy ở khu vực Nam Trung Bộ bằng phần tích khe nứt kiến tạo. Vietnam Journal of Earth Sciences. 22, 2 (Jun. 2000), 113–119. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11218.