[1]
Xuyên, N. Đình, Hỷ, N.Q., Hữu, N.V., Quỳ, T. Đình, Bình, N.X. and Cảnh, T. 2000. Lập hàm dự báo chấn cấp động đất cực đại trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên. Vietnam Journal of Earth Sciences. 22, 2 (Jun. 2000), 81–89. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11214.