[1]
Sơn, L.T. 2000. Sử dụng tỷ số phổ biên độ (SH/SV) của dao động vi địa chấn để đánh giá điều kiện nền. Vietnam Journal of Earth Sciences. 22, 1 (Mar. 2000), 10–17. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/1/11189.