[1]
Hải, V.Q. 2012. Xử lý số liệu GLONASS phục vụ nghiên cứu địa động lực. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 4 (Jun. 2012), 343–347. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1038.