[1]
Dỹ, N. Địch, Lâm, D. Đình, Hà, V.V., Tấn, N.T., Tuấn, Đặng M., Quảng, N.M. and Cúc, N.T.T. 2012. Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông ven biển Châu thổ Sông Cửu Long. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 4 (Jun. 2012), 235–242. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1037.